Home » Badania » Projekty badawcze » Zespół kognitywny

Zespół kognitywny

Zainteresowania badawcze zespołu skupiają się oczywiście wokół zagadnień językoznawstwa kognitywnego i jego zastosowań w przekładzie; każda z członkiń ma także inne obszary zainteresowań naukowych.

Skład zespołu i zainteresowania badawcze członkiń:

dr Magdalena Filar (język niemiecki)

1. Kognitywna teoria języka i jej zastosowanie w przekładzie (perspektywa/perspektywizacja w przekładzie),

2. Dydaktyka przekładu: proces rozumienia tekstu i analiza tekstu pod kątem przekładu, analiza rozwiązań translatorskich pod kątem ich ekwiwalencji, kreatywność w przekładzie;

3. Zagadnienia gramatyczne w przekładzie, interferencja międzyjęzykowa (język polski i niemiecki)

dr Agnieszka Gicala (język angielski)

1. językowy obraz świata, etnolingwistyka

2. językoznawstwo kognitywne a przekład

3. kognitywna teoria metafory i amalgamatów, niejęzykowe realizacje metafory

4. język religii w przekładzie

5. dydaktyka przekładu literackiego

mgr Milena Pawelec (język angielski)

1. językoznawstwo kognitywne

2. kulturowe aspekty przekładu,

3. status zawodu tłumacza, kompetencja tłumacza

mgr Aleksandra Pietras (język angielski)

1. językoznawstwo kognitywne

2. psycholingwistyka

3. procesy mentalne w tłumaczeniu

4. kompetencja tłumacza